intestinal bypass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal bypass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal bypass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal bypass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • intestinal bypass

    surgical operation that shortens the small intestine; used in treating obesity

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).