infiltration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration.

Từ điển Anh Việt

 • infiltration

  /,infil'treiʃn/

  * danh từ

  sự rỉ qua; vật rỉ qua

  (quân sự); (chính trị) sự xâm nhập từng tốp

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) sự chuyển vận (quân và xe cộ) từng tốp (để tránh máy bay địch)

  (y học) sự thâm nhiễm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • infiltration

  * kinh tế

  sự hút qua

  sự lọc qua

  * kỹ thuật

  sự ngấm

  sự rỉ

  sự rò

  sự thấm

  sự thấm lọc

  sự thấm qua

  sự thấm ra

  sự thẩm thấu

  vật liệu thấm lọc

  điện lạnh:

  sự thấm (qua)

  điện:

  thấm qua lọc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • infiltration

  a process in which individuals (or small groups) penetrate an area (especially the military penetration of enemy positions without detection)

  Similar:

  percolation: the slow passage of a liquid through a filtering medium

  the percolation of rainwater through the soil

  the infiltration of seawater through the lava