infiltration of air nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration of air nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration of air giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration of air.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration of air

    * kỹ thuật

    sự thấm gió