infiltration coefficient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration coefficient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration coefficient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration coefficient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration coefficient

    * kỹ thuật

    hệ số thấm