infiltration well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration well

    * kỹ thuật

    giếng thấm nước