infiltration water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration water

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nước thấm lọc