infiltration discharge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration discharge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration discharge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration discharge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration discharge

    * kỹ thuật

    lưu lượng thấm

    môi trường:

    lưu lượng ngấm