infiltration face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration face

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mặt nước thấm