infiltration capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration capacity

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khả năng thấm