infiltration head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration head

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cột nước thấm