infiltration rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration rate

    * kỹ thuật

    hệ số lọc

    hệ số thấm