infiltration result nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration result nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration result giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration result.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration result

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hậu quả thấm