infiltration gradient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration gradient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration gradient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration gradient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration gradient

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    gradien thấm