infiltration (of water) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration (of water) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration (of water) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration (of water).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration (of water)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự thấm (lọc) qua

    thấm lọt qua (của nước)