infiltration velocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration velocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration velocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration velocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration velocity

    * kỹ thuật

    vận tốc thấm