infiltration infiltrability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration infiltrability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration infiltrability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration infiltrability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration infiltrability

    * kỹ thuật

    sự gỉ

    sự ngấm