infiltration acting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infiltration acting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infiltration acting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infiltration acting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • infiltration acting

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tác dụng thấm