high stepper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

high stepper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm high stepper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của high stepper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • high stepper

    Similar:

    stepper: a horse trained to lift its feet high off the ground while walking or trotting

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).