green man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

green man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm green man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của green man.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • green man

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thợ trẻ (thiếu kinh nghiệm)