green apple aphid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

green apple aphid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm green apple aphid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của green apple aphid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • green apple aphid

    Similar:

    apple aphid: bright green aphid; feeds on and causes curling of apple leaves

    Synonyms: Aphis pomi

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).