gold coin clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gold coin clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gold coin clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gold coin clause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gold coin clause

    * kinh tế

    điều khoản tiền vàng