frequency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frequency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frequency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frequency.

Từ điển Anh Việt

 • frequency

  (Tech) tần số

 • frequency

  (vật lí) tần số

  angular f. tần số góc

  audio f. tần số âm (thanh)

  base f. tần số cơ sở

  beat f. tần số phách

  carrier f. tần số mang

  cell f. tần số nhóm

  circular f. tần số vòng

  class f. tần số lớp

  collision f. tần số va chạm

  commercial f. (thống kê) tần số công nghiệp; tần số thương mại

  conversion f. tần số biển đổi

  critical f. tần số tới hạn

  cut-off f. tần số cắt, tần số tới hạn

  cyclic f. tần số vòng

  driving f. tần số kích thích

  marginal f. (thống kê) tần số biên duyên

  master f. (máy tính) tần số chính

  natural f. tần số riêng

  non-dimensional f. tần số không thứ nguyên

  pulse f. tần số lặp các xung

  pulse-recurrence f. (máy tính) tần số lặp các xung

  relative f. tần số tương đối

  resonance f. tần số cộng hưởng

  scan f. tần số quét

  signal f. tần số tín hiệu

  signal-carrier f. tần số mang tín hiệu

  spacing f. tần số nghỉ

  theoretical f. (thống kê) tần số lý thuyết, xác suất

  transition f.(điều khiển học) tần số chuyển tiếp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • frequency

  * kinh tế

  tần số

  tần số xuất hiện

  tần suất xuất hiện

  * kỹ thuật

  điện:

  số lần

  tấn suất

  xây dựng:

  tần xuất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • frequency

  the number of occurrences within a given time period

  the frequency of modulation was 40 cycles per second

  the frequency of his seizures increased as he grew older

  Synonyms: frequence, oftenness

  the ratio of the number of observations in a statistical category to the total number of observations

  Synonyms: relative frequency

  the number of observations in a given statistical category

  Synonyms: absolute frequency