frequency density nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frequency density nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frequency density giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frequency density.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • frequency density

    * kỹ thuật

    mật độ tần số