frequency pitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frequency pitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frequency pitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frequency pitch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • frequency pitch

    * kỹ thuật

    bước tần