frequency tuning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frequency tuning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frequency tuning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frequency tuning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • frequency tuning

    * kỹ thuật

    sự điều hưởng tần số