frequency code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frequency code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frequency code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frequency code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • frequency code

    * kỹ thuật

    mã tần số