food nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

food nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm food giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của food.

Từ điển Anh Việt

 • food

  /fu:d/

  * danh từ

  đồ ăn, thức ăn, món ăn

  the food there is excellent: món ăn ở đó thật tuyệt

  food and clothing: ăn và mặc

  mental (intellectual) food: món ăn tinh thần

  (định ngữ) dinh dưỡng

  food material: chất dinh dưỡng

  food value: giá trị dinh dưỡng

  to be food for thought

  làm cho suy nghĩ

  to become food for fishes

  chết đuối, làm mồi cho cá

  to become food for worms

  chết, đi ngủ với giun

  food for powder

  (xem) powder

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • food

  * kinh tế

  sự nuôi dưỡng

  thức ăn

  thực phẩm

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thức ăn

  hóa học & vật liệu:

  thực phẩm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • food

  any substance that can be metabolized by an animal to give energy and build tissue

  Synonyms: nutrient

  any solid substance (as opposed to liquid) that is used as a source of nourishment

  food and drink

  Synonyms: solid food

  anything that provides mental stimulus for thinking

  Synonyms: food for thought, intellectual nourishment