fire standpipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fire standpipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fire standpipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fire standpipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fire standpipe

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường ống chống cháy