fire integrity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fire integrity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fire integrity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fire integrity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fire integrity

    * kỹ thuật

    nguyên trạng khi tại cháy