fire department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fire department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fire department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fire department.

Từ điển Anh Việt

  • fire department

    /'faiədi'pɑ:tmənt/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sở cứu hoả

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fire department

    the department of local government responsible for preventing and extinguishing fires