fire behaviour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fire behaviour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fire behaviour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fire behaviour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fire behaviour

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    biểu diễn của sự cháy

    động thái cháy