deep karst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deep karst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deep karst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deep karst.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deep karst

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cactơ sâu