deepness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deepness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deepness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deepness.

Từ điển Anh Việt

 • deepness

  /'di:pnis/

  * danh từ

  tính chất sâu

  độ sâu, mức sâu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • deepness

  * kỹ thuật

  độ sâu

  xây dựng:

  mức sâu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deepness

  the quality of being physically deep

  the profundity of the mine was almost a mile

  Synonyms: profundity, profoundness

  Antonyms: shallowness

  a low pitch that is loud and voluminous

  Similar:

  astuteness: the intellectual ability to penetrate deeply into ideas

  Synonyms: profundity, profoundness, depth

  depth: the extent downward or backward or inward

  the depth of the water

  depth of a shelf

  depth of a closet