profundity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

profundity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm profundity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của profundity.

Từ điển Anh Việt

  • profundity

    /profundity/

    * danh từ

    sự sâu, bề dâu

    sự sâu xa, sự xâu sắc, sự thâm thuý

Từ điển Anh Anh - Wordnet