profoundness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

profoundness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm profoundness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của profoundness.

Từ điển Anh Việt

  • profoundness

    /profoundness/

    * danh từ

    sự sâu, bề dâu

    sự sâu xa, sự xâu sắc, sự thâm thuý

Từ điển Anh Anh - Wordnet