astuteness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astuteness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astuteness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astuteness.

Từ điển Anh Việt

  • astuteness

    /əs'tju:tnis/

    * danh từ

    sự sắc sảo, óc tinh khôn

    tính láu, tính tinh ranh

Từ điển Anh Anh - Wordnet