deepen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deepen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deepen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deepen.

Từ điển Anh Việt

 • deepen

  /'di:pən/

  * ngoại động từ

  làm sâu hơn; đào sâu thêm

  to deepen a canal: đào sâu thêm con kênh

  làm tăng thêm, làm sâu sắc thêm, làm đậm đà thêm, làm đằm thắm thêm (tình cảm...)

  làm đậm thêm (mà sắc)

  làm trầm thêm (giọng nói)

  * nội động từ

  sâu thêm

  sâu sắc hơn, đậm đà hơn, đằm thắm hơn

  đậm thêm (màu sắc)

  trầm hơn nữa (giọng nói)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • deepen

  * kỹ thuật

  chôn sâu

  đào hố

  đào sâu

  đục rãnh

  làm sâu thêm

  hóa học & vật liệu:

  bới sâu

  xây dựng:

  đào sâu hơn

  làm sâu

  làm sâu hơn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deepen

  make deeper

  They deepened the lake so that bigger pleasure boats could use it

  become deeper in tone

  His voice began to change when he was 12 years old

  Her voice deepened when she whispered the password

  Synonyms: change

  Similar:

  intensify: make more intense, stronger, or more marked

  The efforts were intensified", "Her rudeness intensified his dislike for her

  Pot smokers claim it heightens their awareness

  This event only deepened my convictions

  Synonyms: compound, heighten

  intensify: become more intense

  The debate intensified

  His dislike for raw fish only deepened in Japan