deeply nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deeply nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deeply giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deeply.

Từ điển Anh Việt

 • deeply

  /'di:pli/

  * phó từ

  sâu

  sâu xa, sâu sắc

  hết sức, vô cùng

  to regret something deeply: hết sức tiếc điều gì

  to be deeply in debt: nợ ngập đầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deeply

  to a great depth; far down

  dived deeply

  dug deep

  Synonyms: deep

  Similar:

  profoundly: to a great depth psychologically

  They felt the loss deeply