deep-sea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deep-sea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deep-sea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deep-sea.

Từ điển Anh Việt

 • deep-sea

  /'di:p'si:/

  * tính từ

  ngoài khơi

  deep-sea fishing: nghề khơi (nghề đánh cá ngoài khơi)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • deep-sea

  * kỹ thuật

  biển khơi

  biển sâu

  ngoài khơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deep-sea

  of or taking place in the deeper parts of the sea

  deep-sea fishing

  deep-sea exploration