collective choise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collective choise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collective choise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collective choise.

Từ điển Anh Việt

  • Collective choise

    (Econ) Sự lựa chọn tập thể.

    + Đôi khi được gọi là sự lựa chọn xã hội. Một quyết định do một nhóm hay những người thay mặt cho một nhóm đưa ra.