cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cell.

Từ điển Anh Việt

 • cell

  /sel/

  * danh từ

  phòng nhỏ

  xà lim

  condemned cell: xà lim giam những người bị kết án tử hình

  lỗ tổ ong

  (điện học) pin

  dry cell: pin khô

  (sinh vật học) tế bào

  (chính trị) chi bộ

  communist party: chi bộ đảng cộng sản

  am (nhà nhỏ một gian của ẩn sĩ)

  (thơ ca) túp lều tranh, căn nhà nhỏ

  (thơ ca) nấm mồ

 • cell

  (Tech) bộ, tổ, ô, ổ, ngăn tế bào; bộ pin; bộ bình điện/ăcquy; ô trữ, bộ trữ

 • cell

  tế bào; ô, ngăn (máy tính); khối

  binary c. ô nhị phân

  degenerate c. ngăn suy biến

  storage c. ngăn nhớ, ngăn lưu trữ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cell

  * kinh tế

  buồng

  khoang

  tế bào

  thiết bị khuyếch tán

  * kỹ thuật

  ắcqui

  bình điện

  bình điện phân

  buồng

  cảm biến

  độ rỗng

  đơn nguyên

  hộp

  khe nứt

  khoang, ô nhỏ

  khối

  khu vực

  lỗ hổng

  lỗ tổ ong

  ngăn

  ngăn (chứa máy)

  máy tuyển nổi

  ô mạng

  ô nhớ

  phân tử

  phần tử

  phòng nhỏ

  tế bào

  tế bào quang điện

  vùng

  xà lim

  yếu tố

  điện lạnh:

  bình (điện phân)

  xây dựng:

  điện trì

  hốc ngăn

  ngăn hốc

  cơ khí & công trình:

  hộc bình

  phần tử pin

  tế bào (quang điện)

  ô tô:

  hộc bình điện

  toán & tin:

  ngăn (máy tính)

  ô

  điện:

  ô lưu giữ

  pin

  pin (acquy)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cell

  any small compartment

  the cells of a honeycomb

  (biology) the basic structural and functional unit of all organisms; they may exist as independent units of life (as in monads) or may form colonies or tissues as in higher plants and animals

  a device that delivers an electric current as the result of a chemical reaction

  Synonyms: electric cell

  a small unit serving as part of or as the nucleus of a larger political movement

  Synonyms: cadre

  small room in which a monk or nun lives

  Synonyms: cubicle

  a room where a prisoner is kept

  Synonyms: jail cell, prison cell

  Similar:

  cellular telephone: a hand-held mobile radiotelephone for use in an area divided into small sections, each with its own short-range transmitter/receiver

  Synonyms: cellular phone, cellphone, mobile phone