cubicle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cubicle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cubicle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cubicle.

Từ điển Anh Việt

 • cubicle

  /'kju:bikl/

  * danh từ

  phòng ngủ nhỏ (ở bệnh viên, trường học...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cubicle

  * kỹ thuật

  buồng

  gian

  phòng cách ly

  tủ

  xây dựng:

  buồng ngủ nhỏ

  buồng thay quần áo

  điện:

  ngăn buồng

  tủ điện

  toán & tin:

  phần dành riêng

  phân khu

  vùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cubicle

  Similar:

  cell: small room in which a monk or nun lives

  carrel: small individual study area in a library

  Synonyms: carrell, stall

  booth: small area set off by walls for special use

  Synonyms: stall, kiosk