case of letter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

case of letter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm case of letter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của case of letter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • case of letter

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    két văn tự