cane sugar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cane sugar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cane sugar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cane sugar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cane sugar

  * kinh tế

  đường mía

  sacaroza

  * kỹ thuật

  y học:

  đường mía

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cane sugar

  sucrose obtained from sugar cane

  sugar from sugarcane used as sweetening agent