cane breeding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cane breeding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cane breeding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cane breeding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cane breeding

    * kinh tế

    nghề trồng mía