cane sugar house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cane sugar house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cane sugar house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cane sugar house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cane sugar house

    * kinh tế

    những xí nghiệp đường mía