canelec certification agreement (cca) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canelec certification agreement (cca) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canelec certification agreement (cca) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canelec certification agreement (cca).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canelec certification agreement (cca)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Thỏa thuận cấp chứng chỉ CANELEC