canelec electronic components certification (ccc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canelec electronic components certification (ccc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canelec electronic components certification (ccc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canelec electronic components certification (ccc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canelec electronic components certification (ccc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Chứng chỉ các thiết bị điện tử CANELEC