cane harvester nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cane harvester nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cane harvester giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cane harvester.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cane harvester

    * kinh tế

    sự thu hoạch mía