cane grinding mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cane grinding mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cane grinding mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cane grinding mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cane grinding mill

    * kinh tế

    trục ép mía